Day 1 - WednesdayDay 2 - Thursday MorningDay 2 - Thursday EveningDay 3 - Friday Morning